VvE Boerhaavestraat 267 t/m 349

Vereniging van eigenaren 3132 RB Vlaardingen, http://vve3132rb.nl
De Broekpolder in Vlaardingen is uniek. Midden in één van de meest verstedelijkte delen van Europa steekt hier een groot, groen natuur- en recreatiegebied van ongeveer 300 hectare uit boven de laaggelegen open veenweide. De Broekpolder is tussen 1958 en 1976 opgespoten met slib uit de Rotterdamse haven. Dat slib bleek later verontreinigd. Hierdoor waren woningbouwplannen niet uitvoerbaar. Vanaf begin jaren zeventig werd de polder gebruikt als recreatie- en productiebos met overwegend snelgroeiende bomen als populieren en wilgen. Grote percelen werden als landbouwgrond verpacht, maar dit gebruik is inmiddels beëindigd. Zo ligt er nu aan de rand van de stad Vlaardingen een groen gebied dat eigenlijk bedoeld was om het vierde volgebouwde kwadrant van de stad te worden (naast Holy, Centrum/ Oostwijk/Babberspolder en Westwijk).

Dat de Broekpolder in deze groene vorm veel waardevoller is dan als alweer een woonwijk in de Randstad is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. Provincie en Stadsregio erkennen dat ook, nu zij de Broekpolder hebben geschrapt van de lijst van zoeklocaties voor landelijk wonen. Er is dus duidelijkheid over de toekomst van de Broekpolder: groen.

Maar die 'groene' duidelijkheid zal op den duur ongetwijfeld weer ter discussie worden gesteld, tenzij het unieke karakter van de polder verder ontwikkeld wordt. Dat moet de komende jaren onomstotelijk zichtbaar worden. Deze visie is daarvoor van groot belang. De afgelopen jaren hebben velen zich uitgesproken over de betekenis van de Broekpolder. De argumenten die naar voren zijn gebracht tijdens de vele discussies over de toekomst van de polder zijn bouwstenen voor dit document. Er zijn burgernota's verschenen, actieboekjes uitgegeven en burgerinitiatieven ontplooid. Eén van die initiatieven betrof een bestuurlijk experiment waaruit in 2006 de Stichting Federatie Broekpolder is voortgekomen.

Deze Federatie bestaat uit een aantal zogenaamde 'Kamers', waarbinnen regelmatig is en wordt gesproken over de diverse aspecten van de toekomst van de polder (natuur, recreatie, sport en cultuur). Zo ondersteunt de Federatie het gemeentebestuur om samen met burgers tot slagvaardige besluitvorming te komen over groen en recreatie in de Broekpolder. Daarbij gaat het vaak om concrete projecten maar ook om een door de bevolking gedragen langetermijnvisie. Deze visie schetst dan ook een groene Broekpolder die ook voor volgende generaties de moeite waard is om behouden te blijven. Aan deze visie kunnen investeringen, voornemens, projecten en plannen worden getoetst: stuk voor stuk moeten zij bijdragen aan het realiseren van deze visie.
Tekst gedeeltelijk overgenomen van Stichting Federatie Broekpolder.